Over verwijzersplatform

Missie en visie

Missie

Het Verwijzersplatform ondersteunt de erkende multidisciplinaire teams (MDT) om hun opdracht van multidisciplinaire evaluatie en indicatiestelling op een kwaliteitsvolle, toegankelijke en rechtvaardige wijze op te nemen.  Het doel daarbij is om als deskundige en onafhankelijke teams personen met een (vermoeden van) handicap toe te leiden tot passende ondersteuning.

Visie

Het Verwijzersplatform wil een relevante en gerespecteerde partner zijn binnen de sector voor personen met een handicap en binnen het brede veld van welzijn. We zijn een kleine, transparante organisatie van en voor MDT’s. Het Verwijzersplatform wil een organisatie in beweging zijn die zichzelf blijft vernieuwen.

1. Gras groeit door de wortels water te geven (microniveau)

Het Verwijzersplatform gaat uit van een emancipatorische visie op ondersteuning voor personen met een handicap en van een brede globale, integrale visie op handicap. Het platform wil dit ook vertalen in de rol voor de multidisciplinaire teams in de evaluatie van de wettelijke bepalingen en definities inzake de toeleiding tot die ondersteuning, daarbij rekening houdend met de wettelijke definitie van handicap en zorgbehoefte.

Personen met een handicap moeten maximaal kansen krijgen om deel te nemen aan de samenleving. Regie van de persoon met handicap over zijn eigen leven staat hierin centraal. Het MDT benadert dit vanuit zijn eigen onafhankelijkheid en deskundigheid. In het zoeken naar ondersteuning is het van fundamenteel belang dat er breder gekeken wordt dan de sector voor personen met een handicap. We kiezen duidelijk voor inclusie, waarbij de hele samenleving uitgedaagd wordt ondersteuning van de persoon met een handicap op te nemen.

Het Verwijzersplatform streeft naar een eenvoudig en transparant MDT-landschap waarin MDT’s onderling sterke netwerken ontwikkelen ten behoeve van een kwaliteitsvolle dienstverlening aan pmh. We geloven in de meerwaarde van een MDT-werking die naadloos kan aansluiten op de basiswerking van de organisatie. We ondersteunen de teams om, rekening houdend met de eigenheid van elk MDT door zijn erkenning in een bepaalde segment van de welzijns-, gezondheids-, onderwijssector, voor elke pmh hetzelfde kwaliteitsvol proces aan te bieden. Het Verwijzersplatform wil dit blijvend faciliteren en ondersteunen zowel op regionaal  als op Vlaams niveau door te investeren in kennis- en expertise-uitwisseling, vorming en opleiding, intervisie …

2. We doen het in samenwerking …. (meso-niveau)

Het Verwijzersplatform gelooft in de kracht van samenwerken. Teneinde de deskundigheid van de indicatiestellers te handhaven en te verbeteren bevordert het Verwijzersplatform de samenwerking tussen de MDT’s en dit in goede afspraak met de koepels van de MDT’s. We investeren tevens in samenwerkingsverbanden met gebruikers, overheid, vergunde zorgaanbieders,..

Het Verwijzersplatform is er voor alle MDT’s in Vlaanderen en komt op voor de (gemeenschappelijke) belangen van die MDT’s. We nemen daarbij duidelijke standpunten in en zoeken steeds constructief naar oplossingen.

Het Verwijzersplatform zorgt intern voor een transparante structuur, met duidelijke terugkoppeling van informatie naar de MDT’s en de verschillende geledingen binnen de verwijzende instanties. We willen daarnaast een overlegpartner zijn voor de overheid die aangaande MDT-gerelateerde materie knelpunten en problemen signaleert en constructief en oplossingsgericht voorstellen uitwerkt.

3. Dialoog tussen deskundigheid en regelgeving (macroniveau)

Het Verwijzersplatform ondersteunt en vertegenwoordigt de MDT’s als een van de actoren in de toegangspoorten tot gesubsidieerde begeleiding of zorg in Vlaanderen en de overheid.

Het Verwijzersplatform meent dat zijn rol inzake evaluatie en indicatiestelling vanuit een integrale en globale visie op handicap een plaats heeft tussen alle professionelen en diensten die vanwege de overheid een rol opnemen inzake de evaluatie en indicatiestelling voor toegang tot gesubsidieerde diensten, voorzieningen of persoonsvolgende budgetten voor personen met een beperking.

Het Verwijzersplatform wenst aldus zijn deskundigheid ter beschikking te stellen van diensten en personen die door de overheid gemandateerd worden om te bepalen wie wel of niet, en hoeveel recht heeft op overheidssubsidies in functie van zijn zorgzwaarte.

Leden en samenstelling

Er zijn een negental MDT-werkvormen te onderscheiden, met name:

 • Diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten
 • Revalidatiecentra
 • Consultatiebureaus
 • Centra voor Ontwikkelingsstoornissen
 • Centra voor Leerlingbegeleiding
 • Observatie- en Behandelcentra
 • K-diensten
 • Centra Geestelijke Gezondheidszorg
 • Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra

In de Raad van Bestuur van het Verwijzersplatform zijn deze verschillende werkvormen vertegenwoordigd rekening houdend met het aantal dossiers dat zij jaarlijks afhandelen t.a.v. het VAPH. Omwille van het erg kleine aantal dossiers dat door de centra geestelijke gezondheidszorg en de OOOC jaarlijks afgehandeld wordt hebben zij geen vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur.

Coördinatie

Voor de centrale coördinatie beschikt het Verwijzersplatform over twee medewerkers: Lotte Barnard en Willem Dehantschutter. Zij staan in voor: 

 • Kennis en opvolging regelgeving VAPH met betrekking tot zorgregie en MDT-werking
 • Ondersteunen van de vijf provinciale verwijzersfora: 
  • Bijwonen + verslaggeving provinciale verwijzersfora
  • Signalen en knelpunten opvolgen
 • Ondersteunen multidisciplinaire teams (MDT’s)
  • Informatiedoorstroming naar MDT’s
  • Aanspreekpunt zijn 
  • Vorming, opleiding, intervisie e.d. organiseren
 • Communicatielijnen uitbouwen en communicatie verzorgen
  • Website
  • Nieuwsbrief
 • Vertegenwoordigen Verwijzersplatform
  • O.a. via deelname aan verschillende overlegorganen
 • Ondersteunen van de Raad van Bestuur van het Verwijzersplatform
 • Vergoedingssysteem beheren
  • Verwerken schuldvorderingen
  • Betaling vergoedingen
  • Opmaken kwartaal- en jaaroverzichten

Vertegenwoordiging in overlegorganen

Het Verwijzersplatform vertegenwoordigt de MDT's in een aantal officiële overlegorganen (vanuit de Vlaamse administratie en overheid) en raden van bestuur:

 • Permanente werkgroep Toeleiding (VAPH)
 • Permanente werkgroep Minderjarigen (VAPH)
 • Permanente werkgroep Financiering en Besteding (VAPH)
 • Permanente werkgroep Hulpmiddelen (VAPH)
 • Adviserende expertengroep ZZI minderjarigen (VAPH)
 • Werkgroep A-document (JW)
 • Werkgroep Remediëring (JW)
 • Reflectiegroep Hulpmiddelenbeleid (Zorg en Gezondheid)
 • Werkgroep Communicatie (VAPH)
 • Kwaliteitscentrum Diagnostiek
 • Stuurgroep Quality of Life (VAPH)

Meer hierover kan u lezen in het jaarverslag.

Jaarverslag

Het laatste jaarverslag van het Verwijzersplatform kan u hier nalezen